About us

Inlusion Netforms is XR software developer for enterprise. Company‘s products range from cooperative VR employee training simulators to art galleries and cinematic VR 360° 3D experiences. We provide on-shelf 3D/XR products and custom services for automotive, oil&gas, railroad, medicine, retail, entertainment and other industries.

Innovation, fidelity and ability to provide carefully customized solutions are the key elements making the company unique amongst the fellow VR/AR/MR software developers.

 

 

 

Bendradarbiavimas su Europos Sąjungos fondų investicijų programa (Cooperation with Operational Programme for the European Union Funds Investments)

UAB „inlusion Netforms“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą „UAB „inlusion Netforms“ paslaugų eksporto plėtra“. Bendra projekto vertė – 97.666,00 Eur. Iš kurių 45.000,00 Eur. Sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.

Investicijos projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

UAB „inlusion Netforms“ Lietuvoje vykdo veiklą nuo 2010 m. ir teikia specializuotas IT, programavimo, CRM sistemų kūrimo paslaugas, taip pat kolokacijos, debesijos paslaugas kitoms duomenų valdymo įmonėms Vokietijoje, Vengrijoje, kuria virtualios realybės sprendimus. Pastaruosius 18 mėnesių įmonė specializuojasi virtualios realybės sferoje.

Įmonė kuria VR darbuotojų apmokymo, pramogų, architektūrinių paminklų virtualizacijos bei edukacinius-kultūrinius virtualios realybės simuliatorius, pasitelkdama naujausius VR technologinius įrankius (3D skenavimą, akių sekimą). Įmonė siekia didinti įmonės apyvartą ieškant užsienio rinkų, pirmieji žingsniai jau yra padaryti, įmonė yra pradėjusi eksporto veiklas, tačiau norint didesniu mastu jį išplėsti , reikalinga išsamiai pristatyti savo produkciją parodose.

Projekto tikslas – užtikrinti naujų eksporto rinkų atsiradimą, taip prisidedant prie įmonės rinkų bei rizikų diversifikacijos, apyvartos, eksporto, konkurencingumo didėjimo bei bendro Lietuvos eksporto apimčių augimo. Planuojama, kad dalyvavimas tarptautinėse su įmonės paslaugomis susijusiose parodose padės susirasti potencialių užsakovų bei partnerių užsienio šalyse, kurie įvertins UAB „inlusion Netforms“ paslaugų kokybę, turimą patirtį.

Išskiriama pagrindinė eksporto kryptis – aukštą IT technologijų išsivystymo lygį bei didžiulį vystymosi potencialą IT sektoriuje turinčios šalys (JAV, D. Britanija, Vokietija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Prancūzija, Japonija).

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir užmezgus kontaktus užsienio rinkose, galima tikėtis užimti ženklią rinkos dalį ir išplėsti įmonės pardavimus. Įmonė po projekto įgyvendinimo planuoja ir toliau aktyviai plėsti pardavimus į ES, NVS ir kitas šalis. Projekto metu užmegzti kontaktai su užsienio partneriais leis įmonei atrasti naujas eksporto rinkas, jas plėsti ir padidinti pardavimų apimtis. Įmonė skaičiuoja, kad projekto pagalba, įmonės eksporto vertės augimas per 3 metus po projekto akumuliuotai sudarys virš 1 200 000 eur, o tai leis padidinti darbo našumą, pagerinti veiklos efektyvumą, pelną investuoti į naujų paslaugų kūrimą bei naujų rinkų paiešką, sukurti naujų darbo vietų.

Projekto veiklas numatyta užbaigti  2020 m. balandžio 5 d.

 

JSC “Inlusion netforms” is implementing a project financed by EU structural funds No.03.2.1-LVPA-K-801-05-0139 “Export of JSC “Inlusion Netforms“ Services“.  The total value of the project is 97.666,00 EUR, EU regional development founding – 45.000,00 EUR.

Project support was granted in accordance with 2014-2020 European Union Funds Investment Program 3 priority “Promotion of Small and Medium-Sized Business Competitiveness” measure Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 “New Opportunities LT”.

JSC “Inlusion netforms” has been operating in Lithuania since 2010. The company specializes in IT, programming, CRM systems development as well as collocation and cloud services for management companies in Germany and Hungary. For the past 18 months, the company has been specializing in virtual reality.

“Inlusion netforms” creates VR simulators for education, staff training, entertainment and architectural landmark virtualizations using the latest VR technology tools (3D scanning, eye tracking). The company aims to increase its turnover in search of foreign markets. The first steps have already been taken, the company has started its export activities, but in order to expand it on a larger scale, it is necessary to present the existing products during exhibitions.

The aim of the project is to ensure the emergence of new export markets, thus contributing to the diversification of the company’s markets and risks, increase of turnover, export, competitiveness and overall growth of Lithuanian export volumes. It is planned that participation in international exhibitions related to the company’s services will help to find potential clients and partners in foreign countries who will evaluate the quality of products provided.

The main export directions are countries with high development level in the IT sphere (USA, UK, Germany, UAE, France, Japan).

After successful implementation of the project and contact establishment in foreign markets, one can expect to gain significant market share and expand the company’s sales. After the implementation of the project, “Inlusion netforms”  plans to continue actively expanding sales to the EU, CIS and other countries. Establishing contacts with foreign partners during the project will allow to discover new export markets, expand them and increase sales. “Inlusion netforms” estimates that with the help of the EU project, export value growth over the next 3 years will accumulate over 1,200,000 EUR. This will increase productivity, improve operational efficiency and provide a source for investing in new services, market research and creation of new jobs.

The project activities are expected to be completed by 2020, April 5th.