Autonomous realistic navigation system

JSC "inlusion Netforms", together with its partner JSC "SUPER HOW" implements financial conclusions no. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0096 “Development of an autonomous realistic navigation system for 3D objects in a virtual environment”. The total value of the project is EUR 1,476,884.62, of which EUR 1,063,466.55 is made up of the European Regional Development Fund.

01- the Project

EN

JSC "inlusion Netforms", together with its partner JSC "SUPER HOW" implements financial conclusions no. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0096 “Development of an autonomous realistic navigation system for 3D objects in a virtual environment”. The total value of the project is EUR 1,476,884.62, of which EUR 1,063,466.55 is made up of the European Regional Development Fund.
Support for the implementation of the project was provided in accordance with Priority 1 of the European Union Funds Investment Operational Program for 2014–2020 “Promotion of Research, Experimental Development and Innovation” No. 01.2.1-LVPA-K-856 “Experiment”.
JSC Inlusion Netforms has been operating since 2010. and provides specialized IT, programming, CRM system development services, as well as provides colocation, cloud services to other data management companies, develops virtual reality solutions. For the last 2 years, the company has been specializing in the field of virtual reality.
The last decade is full of advanced discoveries, 3D visualization techniques, physics-based
simulation modelling, and fast-growing, virtual, and augmented reality solutions. Virtual reality is a technology that rapidly finds its place in various industries, bringing added value to the following aspects: optimizing costs and expenses, improving the quality of training and increasing user involvement in the product experience, which directly leads to sales or interest in the product.
In virtual environments, the paths of movement of non-player 3D characters, their reaction to environmental objects, and interaction with those objects are created according to certain scenarios. Currently, it is time consuming as all interactions need to be programmed. An aim of the project is to create a component running in the development engine Unreal Engine (UE4), which would be able to automatically generate character movement paths and its actions taking into account the probabilistic layer of the motion navigation mesh, other objects and characters existing in the environment, and the character‘s own needs module (Utility AI).
The project will be implemented with a partner JSC SUPER HOW, which specializes in artificial intelligence technologies since 2014. and has accumulated experience in consulting projects on the use of artificial intelligence, semantics, big data analysis. The project partner will be actively involved in the R&D activities of the project, during which it will cooperate with scientists and programmers with many years of research experience, whose main research and development activities are data analysis, future path and route planning, multidimensional data structures, artificial intelligence models. , development, training and application of data classification algorithms, and their application in business, innovation and development of new technologies.
The R&D activities performed during the project and the results obtained during the year, as well as the developed product will be commercialized in Lithuanian and foreign markets. The planned sales in these markets will increase the company's turnover and encourage investment and continuation of R&D activities in order to develop new technologies and products. The system developed during the project is relevant to the market, as there are currently no analogous systems with such functionality in the global markets, and the markets are growing and demonstrate the need for innovative products that can optimize processes. The project will benefit IT, especially those involved in the virtual reality sector, as well as the games, filmmakers, construction and architecture sectors, in order to improve the quality of services and increase operational efficiency.

The project activities are planned to be completed in 2022. August 02

LT

UAB „inlusion Netforms“, kartu su partneriu UAB „SUPER HOW“ įgyvendina ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamą projektą Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0096 „Autonominės 3D objektų realistinės navigacijos virtualioje aplinkoje sistemos sukūrimas“. Bendra projekto vertė – 1 476 884,62 Eur., iš kurių 1 063 466,55 Eur., sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos.
Parama projekto įgyvendinimui suteikta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-856 „Eksperimentas“.
UAB „inlusion Netforms“ vykdo veiklą nuo 2010 m. ir teikia specializuotas IT, programavimo, CRM sistemų kūrimo paslaugas, taip pat teikia kolokacijos, debesijos paslaugas kitoms duomenų valdymo įmonėms, kuria virtualios realybės sprendimus. Pastaruosius 2 metus įmonė specializuojasi virtualios realybės sferoje.
Pastarasis dešimtmetis kupinas pažangių atradimų, 3D vizualizacijos metodų, fizika paremtų simuliacijų modeliavimo ir greitai augančių, virtualios ir papildytos realybės sprendimų. Virtuali realybė - technologija, greitai įsitvirtinanti įvairiose industrijose, atnešdama pridėtinę vertę šiais aspektais: sąnaudų bei išlaidų optimizavimas, mokymo kokybės gerinimas bei vartotojo įsitraukimo į produkto patirtį didinimas, kuris tiesiogiai lemia pardavimus ar susidomėjimą produktu.
Šiuo metu, visi veikėjai, objektai ar kt. elementai pirmaplaniuose ir antraplaniuose planuose yra kuriami rankiniu būdu. Egzistuoja pavieniai dirbtinio intelekto (toliau-DI) pagrindu veikiantys įrankiai, padedantys kūrėjams pagreitinti darbo procesus optimizuojant tam tikras kūrimo veiklas, pavyzdžiui virtualių personažų ar kt. objektų navigaciją erdvėje arba judesio animaciją. Vis dėlto, nėra įrankio, kuris pagreitintų virtualios patirties antraplanių veikėjų realistiško elgesio kūrimą ir greitą redagavimą, tai atlikdamas pagal šiandienos kokybės standartus.
Projekto metu bus sukurta autonominė 3D objektų realistinės navigacijos virtualioje aplinkoje sistema, kuri leis greičiau kurti, o prireikus, redaguoti, realistiškus antrame plane veikiančių 3D personažų veiksmus, kurie šiuo metu reikalauja daug rankinio darbo ir resursų.
Sukurtos naujos sistemos inovatyvumas pasižymės sukurtuose DI algoritmuose ir įvardintų procesų optimizavime. Sukurta sistema automatizuos procesus ir taip juos pagreitins, tuo pačiu išlaikant tokią pat darbų kokybę arba ją pagerinant. Taip pat, įrankis apjungs kelias sritis (navigacijos geometrijos generavimą, 3D personažo skeleto judėjimo animacijų perėjimo, realistinio judėjimo kelio radimo, realistiškos 3D personažo elgsenos, 3D personažo charakterio) į vieną patogų įrankį.
Šiuo metu rinkoje egzistuojantys analogai siūlo labai ribotą funkcionalumą, todėl norint pasiekti tokį pat rezultatą reikia naudotis skirtingais įrankiais. Taip pat, visuose analoguose reikalingas rankinis darbas, todėl tai reikalauja daug laiko ir finansinių sąnaudų. Tokiu būdu, kuriama sistema taps daug patogesniu multifunkciniu įrankiu, skirtu greičiau kurti, o prireikus, redaguoti realistiškus antrame plane veikiančių 3D personažų veiksmus.
Projektas bus įgyvendinamas su partneriu UAB „SUPER HOW“, kuris specializuojasi dirbtinio intelekto technologijose nuo 2014 m. ir turi sukaupęs patirtį konsultuojant projektus dirbtinio intelekto panaudojimo, semantikos, didžiųjų duomenų analizės klausimais. Projekto partneris aktyviai įsitrauks į projekto MTEP veiklas, kurių metu bus bendradarbiaujama su ilgametę praktiką moksliniuose tyrimuose turinčiais mokslininkais bei tyrėjais-programuotojais, kurių pagrindinės mokslinės ir tyrimų veiklos kryptys yra duomenų analizė, objektų ateities kelio ir maršruto planavimas, daugiamatės duomenų struktūros, dirbtinio intelekto modeliai, duomenų klasifikavimo algoritmų kūrimas, apmokymas ir pritaikymas, bei jų taikymas versle, inovacijų bei naujų technologijų kūrime.
Projekto metu atliktos MTEP veiklos ir jų metų gauti rezultatai, bei sukurtas produktas bus komercializuojamas Lietuvos ir užsienio rinkose. Planuojami pardavimai šiose rinkose leis padidinti įmonės apyvartą ir skatins investuoti bei tęsti MTEP veiklas, siekiant sukurti naujas technologijas bei produktus. Projekto metu sukurta sistema yra aktuali rinkai, nes šiuo metu pasaulio rinkose analogiškų sistemų, turinčių tokį funkcionalumą nėra, o rinkos yra augančios ir demonstruoja poreikį inovatyviems produktams, kurie gali optimizuoti procesus. Projekto naudą pajus IT, ypač virtualiosios realybės sektoriaus dalyviai, taip pat žaidimų, filmų kūrėjai, statybos, architektūros sektorius, siekiantys gerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą.

Projekto veiklas numatyta užbaigti 2022 m. rugpjūčio 02 d.